Nabór na wolne stanowisko: samodzielny referent ds. księgowości, kadr, płac

Dyrektor Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Samodzielny
referent ds. księgowości, kadr, płac

Miejsce wykonywania pracy: Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie

ul. Sportowa 5, 39-460 Nowa Dęba

Wymiar czasu pracy: pełny etat

  1. Wymagania niezbędne dla kandydata:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Wykształcenie wyższe magisterskie.

4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

  1. Wymagania dodatkowe:

1. Wykształcenie o specjalności administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość.

2. Znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie gminnym, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, Kodeks Pracy, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o pracownikach samorządowych.

3. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej.

4. Rzetelność i odpowiedzialność.

5. Umiejętność pracy w zespole.

6. Doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. kadr i/lub płac będzie dodatkowym atutem.

     

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Sporządzanie list płac w ustalonym terminie i wg rozdziałów dla pracowników i zleceniobiorców.

2. Sporządzanie umów cywilno-prawnych.

3. Prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczących płac.

4. Prawidłowe i terminowe sporządzanie dokumentów płacowych, kadrowych i ZUS.

5. Sporządzanie miesięcznych raportów dla osób ubezpieczonych.

6. Sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych.

7. Prowadzenie spraw kadrowych – prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

8. Prowadzenie akt osobowych pracowników.

9. Organizowanie i kontrola terminowości szkoleń BHP i badań lekarskich.

10. Sporządzanie harmonogramów pracy.

11. Sporządzanie dokumentów księgowych.     

12. Sporządzanie i ewidencja księgowa sprzedaży usług.

13. Ewidencja środków trwałych.

14. Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów księgowych zewnętrznych.

15. Uzgadnianie obrotów i sald kont księgowych.

16. Sporządzanie i potwierdzanie sald z kontrahentami.

17. Ewidencja oraz naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat od należności.

18. Prowadzenie windykacji należności (wezwania do zapłaty, prowadzenie spraw sądowo – komorniczych).

19. Ewidencja i rozliczanie zaliczek i delegacji pracowniczych.

20. Prowadzenie sprawozdawczości i statystyki sprzedaży usług (wg asortymentu, wartości, ilości, itp.).

  1. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys /CV/ ze zdjęciem z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, staż pracy, potwierdzone przez kandydata
za zgodność z oryginałem.

4. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5. Oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie o ogólnym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.

8. W przypadku kandydata posiadającego stopień niepełnosprawności – kopia orzeczenia niepełnosprawności.

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie  Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie (ul. Sportowa 5, 39-460 Nowa Dęba) lub za pośrednictwem poczty  w terminie do 16 czerwca 2017 r. do godz. 12 00  decyduje data wpływu do SOSiR. Na kopercie winien być umieszczony dopisek: Konkurs na stanowisko ds. księgowości, kadr, płac.    

2. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 czerwca 2017 r.

  1. Inne informacje:

1. List motywacyjny winien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  poz. 1028).

2. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

3. Kandydat wyłoniony w drodze konkursu przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego.

4. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na weryfikacji przez komisję ofert pod względem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie. Drugi etap polega na rozmowie kwalifikacyjnej.

5. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej UMIG oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie i na stronie internetowej SOSiR Nowa Dęba.

6. Dokumenty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie, po zakończeniu rekrutacji zostaną odesłane lub odebrane przez kandydata. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się
do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

7. W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Samorządowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie ul. Sportowa 5, tel. (15 855 54 16).

Dyrektor SOSiR

Adam Szurgociński